വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഫോണുകകളിലേക്ക്
വരുന്ന വാർത്താ
അപ്ഡേറ്റുകളെ
ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥകളെ
മാറ്റിമറിക്കാനും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഒരു ബോംബായി
പതിയാനും
ആ വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾ
മതിയാവും.

Popular Posts