പഠിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം. ഖലീൽ ശംറാസ്

വിമർശനങ്ങൾ
ശരിക്കും വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെ
കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള
ആഹ്വാനമാണ്.
പക്ഷെ
അത് പഠിക്കേണ്ടത്
പല താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുമായി
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുമല്ല.
മറിച്ച് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നവരിൽനിന്നുമാണ്
എന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്