സമയം വീതംവെക്കൽ. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിക്കുന്ന ഓരോ
മനുഷ്യനും
ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത്
അവന്റെ സമയമാണ്.
ആ വിലപ്പെട്ട സമയം
എന്തിനൊക്കെ
വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നുവെന്നത്
പ്രധാനമാണ്.
ഒരിക്കലും അവയെ
തികച്ചും അനാവശ്യമായതും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകാത്തതുമായ
കാര്യങ്ങൾക്കായി
വിഹിതംവെച്ച് കൊടുക്കരുത്.
നിന്റെ സമയം
ഒരിക്കലും നിന്റെ
വിലപ്പെട്ട ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കാനും
ഉപയോഗിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്