സമയം വീതംവെക്കൽ. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിക്കുന്ന ഓരോ
മനുഷ്യനും
ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത്
അവന്റെ സമയമാണ്.
ആ വിലപ്പെട്ട സമയം
എന്തിനൊക്കെ
വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നുവെന്നത്
പ്രധാനമാണ്.
ഒരിക്കലും അവയെ
തികച്ചും അനാവശ്യമായതും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകാത്തതുമായ
കാര്യങ്ങൾക്കായി
വിഹിതംവെച്ച് കൊടുക്കരുത്.
നിന്റെ സമയം
ഒരിക്കലും നിന്റെ
വിലപ്പെട്ട ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കാനും
ഉപയോഗിക്കരുത്.

Popular Posts