പ്രപഞ്ച ബോധം. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാത്തിലും ജീവനുണ്ട്
കാരണം എല്ലാത്തിന്റേയും
അടിസ്ഥാന കണിക
ജീവനുള്ള ,
മറ്റുള്ള ആറ്റങ്ങളുമായി
അതിശക്തമായി
ബന്ധപ്പെടാനും
സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന
ആറ്റങ്ങളാണ്.
ജീവനുള്ളവയെല്ലാം
പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും
അതിനപ്പുറമുള്ളതിന്റെയും
ബോധാവസ്ഥയും
നിയന്ത്രണവുമായ
ദൈവത്തിലേക്ക്
ജീവന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുക
എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ്.
പക്ഷെ ചെറിയ ഭുമിയിലെ
ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗമായ
മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിന്
നൽകിയ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി
മാത്രം ഈ ഒരു പ്രപഞ്ച നിയമത്തിൽ
നിന്നും പലപ്പോഴായി
ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
കാരണം പലപ്പോഴായി
മനുഷ്യൻ തന്റെ
സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ
പലപ്പോഴായി
ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന.
തന്നെ രാജാവും
ആരാധ്യനുമാക്കി
ഏല്ലാ ജീവനേയും
കൂട്ടിയിണക്കുന്ന
ദൈവമെന്ന നിലനിൽക്കുന്ന
ബോധത്തെ
തന്റെ ബോധമായി
വ്യഖ്യാനിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്