ഒന്നിപ്പിക്കാൻ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒന്നിനോടുള്ള
അതിയായ ഇഷ്ടത്തിലും
മറ്റൊന്നിനോടുള്ള
അതിയായ വെറുപ്പിലും
വൈകാരിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ
പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കത്തെത്തി
നിൽക്കുന്ന,
എന്നാൽ പരസ്പരം
മിണ്ടാതെ
മാറി നിൽക്കുന്ന
രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ
ഒന്നു പരസ്പരം
തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും
അതിലൂടെ അധികാരം
നഷ്ടപ്പെടാതെ
നോക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തും.
ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ
പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിലാണ്
സമാധാനം എന്നറിയുക.
അവർ മിണ്ടിയാൽ
ഭ്രാന്തുപിടിച്ച രണ്ടാൾക്കാർ
തമ്മിൽ ഒത്തുചേർന്നാലുള്ള
അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്