സ്വസ്ഥത .ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റൊരാൾക്ക്
തന്റെ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ
സ്വസ്ഥത നൽകാൻ
കഴിയില്ലെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാനോ
എഴുതാനോ
നിനക്ക് അവകാശമില്ല.
നിനക്ക് ഏറ്റവും
നല്ലത് മൗനിയായിരിക്കലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്