സ്വസ്ഥത .ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റൊരാൾക്ക്
തന്റെ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ
സ്വസ്ഥത നൽകാൻ
കഴിയില്ലെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാനോ
എഴുതാനോ
നിനക്ക് അവകാശമില്ല.
നിനക്ക് ഏറ്റവും
നല്ലത് മൗനിയായിരിക്കലാണ്.

Popular Posts