ഫോക്കസിംഗ്.ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങളിലെ
നെഗറ്റീവുകളിലേക്ക്
ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള
ഒരു പ്രേരണ
പുറത്തും അകത്തും
ഉണ്ടാവും.
നാട്ടിലും നിന്നിലും
നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ
ഭൂരിഭാഗവും
നെഗറ്റീവുകളെ
കുറിച്ചാണ് എന്നതാണ്
ഈ ഫോക്കസിംഗിനെറെ
ശരീരം.
തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾക്ക്
നെഗറ്റീവുകൾക്കായി
വരച്ച ട്രാക്കിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കാനാണെളുപ്പം.
അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം
യുക്തമായി
പോസിറ്റീവിലേക്ക്
ഫോക്കസിംഗ്
മാറ്റുക എന്നതാണ്
ജീവിതത്തിൽ നിനക്കു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്