കുളിയിൽ നിന്നും. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ദിവസവും
നീ കുളിക്കുന്നു .
പക്ഷെ
ആ വെള്ളതുള്ളികൾ
നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചയാ
പ്രിയ ചുമ്പനത്തിന്റെ
അനുഭൂതികൾ
നീ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ
അവ പാടിയ
നിശ്ശബ്ദരാഗങ്ങൾ ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
അവ പ്രേരണയായി
ഭാവനയുടെ അനശ്വര ലോകങ്ങളിലൂടെ
വിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത
പ്രാവശ്യം കുളിക്കുമ്പോൾ
അവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധചെലുത്താൻ
തുടങ്ങുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്