നിനക്ക് മുന്നിലെ ദൗത്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ സമയം
നിനക്കു മുമ്പിലെ
ദൗത്യം എന്താണോ
അതാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
അതിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിലാണ്
ജീവിതവിജയം,
അതിൽ സന്തോഷം
കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ്
സംതൃപ്തി.
അതുകൊണ്ട് ഈ
ഒരു സമയത്തിലെ
ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കുക.

Popular Posts