മൗനത്തിന്റെ ശക്തി.ഖലീൽശംറാസ്

മൗനത്തിന്റെ
ശക്തി
പലപ്പോഴായി
മനുഷ്യർ മറന്നുപോവുന്നു.
നിശ്ശബ്ദതയുടെ
ഭാഷയിൽ
ക്ഷമയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ക്ഷമയാണെങ്കിൽ
ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്