ചിന്തകൾ ശക്തമാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾ
അതി ശക്തമാണ്
അത് ഊർജ്ജമാണ്.
നീ നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
ഫലമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നീയെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്