ചിന്തകൾ ശക്തമാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾ
അതി ശക്തമാണ്
അത് ഊർജ്ജമാണ്.
നീ നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
ഫലമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നീയെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular Posts