ശൂന്യത ശക്തമാണ്.' ഖലീൽശംറാസ്

ശൂന്യതയെ നോക്കി
പരിഹസിക്കരുത്.
എല്ലാം ശൂന്യതയിൽനിന്നുമാണ്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.
ശുന്യതയിലാണ്
ആദ്യത്തെ അണുപിറന്നത്.
അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമെന്ന
ശുന്യതയിലാണ്
നീ പിറക്കപ്പെട്ടത്.
നീ ശുന്യതയെന്ന്
നോക്കി പരിഹസിച്ച
നിന്റെ ഭൂമിയുടെ
അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്
നിന്റെ ജീവൽ വായുവിനെ
ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുവിട്ടത്
ഒരു ശൂന്യതയിലേക്കാണ്.
ഇവിടെ ശുന്യതയില്ലെങ്കിൽ
ജീവനില്ല,
ജീവിതമില്ല.
നിന്റെ ജീവിതം
പിറവിയിലൂടെ നിനക്ക്
ലഭിച്ച ശൂന്യതയാണ്.
മരണം നിന്നെ
മറ്റൊരു ശൂന്യതയിലേക്ക്
യാത്രയാക്കാനുള്ള
ഒരു ആഘോഷവേളയാണ്.
ഒരിക്കലും നീ അസ്തമിക്കാത്ത
മറ്റൊരു ശൂന്യതയിലേക്കുള്ള
യാത്രയയപ്പാണ് മരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്