അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായ ,
ഉറപ്പുള്ള ലക്ഷ്യവും
അതിലേക്കുള്ള
യാത്രയുമാണ്
അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ജീവിതം.
ലക്ഷ്യവും
അതിലേക്കുള്ള യാത്രയും
ഇല്ലെങ്കിൽ
അത് അർത്ഥരഹിതമായ
ജീവിതമാണ്

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്