ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ
ആന്തരികമായും
ഭാഹ്യമായും
കേന്ദ്രീകരിച്ചു കിടക്കുന്നുവോ
അവിടെയാണ്
നിങ്ങളുടെ
ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം
തെളിഞു നിൽക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
നിന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ശ്രദ്ധയെ
മറ്റൊന്നിലേക്കോ
മറുവശത്തിലേക്കോ
മാറിയാൽ മാത്രം മതി.

Popular Posts