അനുഭൂതികൾ ശേഘരിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിലെ
സന്തോഷകരമായ,
അനുഭൂതികൾ
നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ
പകർത്തിയെടുക്കുക.
സ്നാപ്ഷോട്ടുകളായി
ചിത്രങ്ങൾ ശേഘരിക്കുക.
ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കോർഡ്
ചെയ്യുക.
സുഗന്ധങ്ങൾ
പെർഫ്യൂം ആയി
ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ
പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ
അവയെ വീണ്ടും
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular Posts