ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ
ഇച്ഛാശക്തിയെ
ചിന്തകളിലൂടെ
നന്നായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട
ശ്രദ്ധയോടെ
നിന്റെ ആന്തരികലോകത്തേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
എന്നിട്ട് അതേ
ശ്രദ്ധയെ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ
ഓരോന്നിലേക്കും
തിരിക്കുക.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായും
എല്ലാത്തിന്റേയും
പിറകിലേയും
ഉള്ളിലേയും
ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമായ
ഒരു ഈശ്വരനെ
നീ അനുഭവിച്ചറിയുകതന്നെ ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്