വിവരങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം..ഖലീൽശംറാസ്

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
തന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ
വിവരത്തോടും
ഓരോ മനുഷ്യനും
പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.
എറ്റവും കൂടുതൽ
പ്രതികരണം
നെഗറ്റീവായിട്ടാണ്
വരുന്നത്.
ആ പ്രതികരണത്തിലൂടെ
പലരും സ്വയം അസ്വസ്ഥരും
ആവുന്നുണ്ട്.
തികച്ചും പോസിറ്റീവായും
സംതൃപ്തകരമായും
ഉപകാരപ്രദമായും
പ്രതികരിക്കാനുള്ള
വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉപയോഗിക്കാൻ
തുനിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്
ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്