ഞാൻ അത്യാവേശത്തിലാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും
ആവേശത്തിനും
നിന്റെ നാഡീവ്യൂഹവും
ഹോർമോണുകളും
വരക്കുന്ന ആന്തരിക ചിത്രം
ഒന്നുതന്നെയാണ്.
ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ
ഉള്ളൂ.
ആ ഒരു രേഖാചിത്രത്തിന്
നീ കൊടുക്കുന്ന തലക്കെട്ട്.
അനുഭവങ്ങൾ
എഴുതികൊടുക്കുന്ന തലക്കെട്ട്.
വാക്കുകളായി
നീ അവ പകർന്നുകൊടുക്കുന്നു.
സമ്മർദ്ദത്തെ ആവേശമാക്കാൻ
ആ തലക്കെട്ടൊന്ന് മാറ്റിയാൽ
മാത്രം മതി.
ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്
എന്നതിനു പകരം
ഞാൻ അത്യാവേശത്തിലാണ്
എന്ന് മാറ്റി എഴുതുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്