കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ
മനുഷ്യർക്ക്
പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ
അങ്ങിനെയല്ല
അത് പരസ്പരം
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
പരിഹരിക്കാനുള്ളതാണ്,

Popular Posts