കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ
മനുഷ്യർക്ക്
പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ
അങ്ങിനെയല്ല
അത് പരസ്പരം
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
പരിഹരിക്കാനുള്ളതാണ്,

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്