ജനങ്ങളുടെ സേവകർ. ഖലീൽശംറാസ്

ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേക്ക്
ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ
പിന്നെ അവരുടെ
പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ
വിളിക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അവർ
ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ
ജനങ്ങളുടെ
സേവകരാണ്..
മനുഷ്യരെന്ന
അത്ഭുത ജീവികളുടെ
സേവകരാവേണ്ടവർ.
ഇവിടെ പ്രകൃതിയെ
അവഗണിക്കാത്ത രീതിയിൽ
ഏത് വികസനം വരുമ്പോഴും
അത് ഒരു പാർട്ടിയുടേയോ
പാർട്ടീ നേതൃത്വത്തിന്റേയോ
വിജയമല്ല
മറിച്ച് നാടിന്റെ വിജയമാണ്
നാട്ടുകാരുടേയും.

Popular Posts