ദൈവത്തെ അറിയാതെ ഒരു തർക്കം.ഖലീൽശംറാസ്

അവർ തർക്കിക്കുന്നു.
അവർക്ക് മുന്നിലും
പിന്നിലും
ഉള്ളിലും
ഉള്ള  ദൈവസാനിദ്ധ്യം
അറിയാതെ.
ആ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി
അവർ തർക്കിക്കുന്നു.
കൂടെ ദൈവത്തേക്കാൾ
വിധേയത്വം
അവരുടെ സംഘത്തിന്റെ
നേതാക്കൻമാർക്ക്
വകവച്ചുകൊടുത്ത്
അവർ ദൈവത്തിന്റെ
പേരിൽ
ദൈവത്തിനായി തർക്കിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്