ആറ്റങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠം. ഖലീൽശംറാസ്

ആറ്റങ്ങൾ
എപ്പോഴും ആഘോഷതിമിർപ്പിലാണ്.
പ്രാട്ടോണുംന്യുട്രോണും
ഇലക്ട്രോന്നുമൊക്കെയായി
വട്ടം കറങ്ങുകയാണ്.
തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച
സമയത്തെ
ഒരംശംപോലും പാഴാക്കാതെ
ആഘോഷിക്കുകയാണ്
അവ.
മനുഷ്യന് അവ
നൽകുന്ന വലിയ
ഒരു പാഠമാണ് അത്.
പരസ്പരം അടിപിടി കൂടാതെ,
സമയം നല്ലതിനായി
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്,
ഭംഗിയായി തങ്ങളുടെ
ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള പാഠം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്