വിമർശകരുടെ വിളി. ഖലീൽശംറാസ്

വിമർശകർ വിളിക്കുന്നത്
വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെ .
കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ്
അല്ലാതെ
അവരുടെ കൂടെ
വമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമാവാനല്ല.
പലപ്പോഴും
വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്
ഇത്തരം അറിവുകൾ
നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന
സത്യം പോലും
മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്