തിയറിയിൽ ജയിച്ചവൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ പോസിറ്റീവായ
ഒരു മനുഷ്യൻ
തന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
കുടുംബത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ
പരാജയമാണെങ്കിൽ
അവൻ തിയറി നന്നായി
പഠിച്ചവനും
പ്രാക്ടിക്കലിൽ
സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമടിയുകയും
ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്