പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ പ്രശ്നത്തേയും
ഓരോ വ്യക്തിയും
മനസ്സിലാക്കുന്ന
ഒരു രീതിയുണ്ട്.
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ
അച്ചുകളിൽ വാർത്തെടുത്ത
ശിൽപ്പങ്ങളെ പോലെയാണ്
അവ.
അവരുടേതായ
ജീവിത ഫാക്ടറിയിൽ
എതൊരുൽപ്പന്നമാണോ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്