പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
പാഠശാലകൾ മാത്രമാണ്.
അനുഭവങ്ങൾ
ചോദ്യങ്ങളാണ്.
നൻമയുടെ ഭാഷയിൽ
ശരിയുത്തരങ്ങൾ
മാത്രം കുറിക്കേണ്ട
ചോദ്യങ്ങൾ.
ക്ഷമയും
സമാധാനവും
അറിവും
കൈവരിച്ച്
ശരിയുത്തരങ്ങൾ
മാത്രമെഴുതാൻ
ഓരോ നിമിഷത്തേയും
പരീക്ഷാഹാളിൽ
പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുക.

Popular Posts