പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
പാഠശാലകൾ മാത്രമാണ്.
അനുഭവങ്ങൾ
ചോദ്യങ്ങളാണ്.
നൻമയുടെ ഭാഷയിൽ
ശരിയുത്തരങ്ങൾ
മാത്രം കുറിക്കേണ്ട
ചോദ്യങ്ങൾ.
ക്ഷമയും
സമാധാനവും
അറിവും
കൈവരിച്ച്
ശരിയുത്തരങ്ങൾ
മാത്രമെഴുതാൻ
ഓരോ നിമിഷത്തേയും
പരീക്ഷാഹാളിൽ
പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്