പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഭരണപക്ഷ അനുകൂലികൾ
ഏതൊരു പദ്ധതി
നടപ്പിൽ വരുമ്പോഴും
ഇതേ പദ്ധതി
പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു
നടപ്പിൽ വരുത്തിയതെങ്കിൽ
ഞങ്ങളടെ പ്രതികരണം
എങ്ങിനെയാവുമെന്നാണ്
ചിന്തിക്കേണ്ടത്.
പ്രതിപക്ഷം ചിന്തിക്കേണ്ടത്
ഞങ്ങളുടെ
പാർട്ടിയായിരുന്നു
ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയതെങ്കിൽ
ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം
എങ്ങിനെയാവുമെന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്