പാവം മനുഷ്യർ. ഖലീൽശംറാസ്

മരണത്തിലേക്ക്
കുതിച്ചും കിതച്ചും പേടിച്ചും
ഓടുന്ന
പാവം മനുഷ്യരാണ് നിനക്ക് ചുറ്റും.
ആരും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനോ
പേടിപ്പിക്കാനോ
ഒന്നും പറയുകയോ
പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
എല്ലാവരും
താൻ പടിച്ചുവെച്ചതിനേയും
തന്നിലെ പേടിയേയും
പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പലപ്പോഴായി
അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
നീ സ്വയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്.
അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ
നിന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ്
എന്നുള്ള നിന്റെ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ്
അതിന് കാരണമായത്.

Popular Posts