വികാരം കൈമാറപ്പെടുമ്പോൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് നേടാൻ
മനുഷ്യരേക്കാൾ പ്രാപ്തരായി
ടെക്ക്നോളജിയുണ്ട്.
പക്ഷെ നല്ല വികാരങ്ങളെ
പകർത്താൻ മനുഷ്യരല്ലാതെ
ടെക്നോളജിയില്ല.
ഓരോ ആശയവിനിമയത്തി
നിന്നെ വിളിക്കുന്ന
ഓരോ വ്യക്തിക്കും
നീ സമ്മാനിക്കേണ്ടത്
നല്ല വികാരങ്ങളെയാണ്
അല്ലാതെ
മുറിവുകളല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്