അറിവ്. ഖലീൽശംറാസ്

പഠിച്ച അറിവുകളെ
പ്രവർത്തനപഥത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ
അത് ബുദ്ധിയാവുന്നുള്ളു.
ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
അവയെ വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്