ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ശക്തി
നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ
ആന്തരിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്.
അത് കരുത്തുറ്റ
തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലും
തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിലും
പ്രതിബന്ധങ്ങളെ
ധീരതയോടെ മറികടക്കുന്നതിലും
വിമർശനങ്ങളെ
അവലോകനങ്ങളാക്കുന്നതിലുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്