പഠങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അനുഭവങ്ങളിൽ
ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്.
നിനേറെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും
അനുഭവങ്ങളിൽ.
എപ്പോഴും
അനുഭവങ്ങളുടെ
പുസ്തകം റഫർ ചെയ്യുക.

Popular Posts