പഠങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അനുഭവങ്ങളിൽ
ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്.
നിനേറെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും
അനുഭവങ്ങളിൽ.
എപ്പോഴും
അനുഭവങ്ങളുടെ
പുസ്തകം റഫർ ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്