ശുന്യരായ മനുഷ്യർ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
ഓരോ മനുഷ്യനും
നിനക്ക്
വെറും ശൂന്യതയാണ്.
ഇനി അവരെ
വല്ലതുമായി നീ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത്
നിന്റെ സ്വന്തം തലച്ചോറിലാണ്.
അല്ലാതെ അവരുടെ
ജീവന്റെ അഭ്രപാളിയിലല്ല.

Popular Posts