ആന്തരിക സംസാരം. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കുള്ളിലെ
ആന്തരിക സംസാരങ്ങളുടെ
ഭാഹ്യ പ്രകടനം
മാത്രമാണ്
പുറത്തെ ,
നീ പോവുന്ന
ഓരോ സദസ്സിലും
അരങ്ങേറുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഏത് മേഖലയിൽ
പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടാലും
നിന്റെ
ആന്തരിക സംസാരം
പുനപരിശോധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്