പ്രതികരണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.ഖലീൽ ശംറാസ്

പ്രതികരണത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ.
അതിന്റെ
സ്റോദസ്സിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
തികച്ചും തെറ്റായതും
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ

കുറേ വികാരങ്ങളുടേയും
അറിവിന്റേയും
ചിന്തകളുടെ
മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും
അവ ഉൽഭവിച്ചത്.
അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെയാണ്
പലപ്പോഴും ചീത്ത
മറുപ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ
നീയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്