ഉന്നത ജാതി മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
നില നിർത്തി
തന്റെ മനസ്സിന്റെ
സമാധാനവും
അറിവു നേടാനുള്ള ത്വരയും
മറ്റുള്ളവരോട്
നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും
നീധികാണിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന
ഏതൊരു മനുഷ്യനെ
കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക്
ആ മനുഷ്യനെ
നോക്കി വിളിക്കാം
നീ ഉന്നതജാതി മനുഷ്യനാണ് എന്ന്.
അങ്ങിനെ ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ
വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും
അതിനനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുക,
ചിന്തിക്കുക.

Popular Posts