ഉന്നത ജാതി മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
നില നിർത്തി
തന്റെ മനസ്സിന്റെ
സമാധാനവും
അറിവു നേടാനുള്ള ത്വരയും
മറ്റുള്ളവരോട്
നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും
നീധികാണിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന
ഏതൊരു മനുഷ്യനെ
കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക്
ആ മനുഷ്യനെ
നോക്കി വിളിക്കാം
നീ ഉന്നതജാതി മനുഷ്യനാണ് എന്ന്.
അങ്ങിനെ ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ
വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും
അതിനനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുക,
ചിന്തിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്