ശ്രദ്ധ എന്ന ആശയവിനിമയം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശ്രദ്ധ
അതിസൂക്ഷ്മമായ
ഒരാശയവിനിമയമാണ്.
അറിവും നീയും
തമ്മിലുള്ള
ആശയവിനിമയം.
ശ്രദ്ധ
പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും
ഭുമിയുടേയും
മഹാത്ഭുതങ്ങളിലേക്കുള്ള
സഞ്ചാരമാണ്.
അതിലൂടെ
ഈശ്വരനെന്ന
പരമസത്യം കണ്ടെത്തലും
പ്രാർത്ഥിക്കലുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്