നിത്യേന കൂട്ടുകൂടുന്നവർ. ഖലീൽശംറാസ്

നീ നിത്യേന
കൂട്ടുകൂടുന്ന മനുഷ്യരെ
അവലോകനം ചെയ്യുക.
അവർ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന
വാക്കുകളും
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വികാരങ്ങളും
എത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന്
വിശകലനം ചെയ്യുക.,
എന്നിട്ട് അവരുമായി
എത്രമാത്രം സമയം
പങ്കിടണമെന്നും
എത്രമാത്രം അടുക്കണമെന്നും
തീരുമാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്