ആവേശവും മടിയും. ഖലീൽശംറാസ്

എവിടെ താൽപര്യവും
സ്നേഹവുമുണ്ടോ
അവിടെ
ആവേശമുണ്ട്.
എവിടെ ഇതു രണ്ടും
ഇല്ലേ അവിടെ
മടിയുമുണ്ട്.

Popular Posts