മരിച്ചവനു മുന്നിലെ വിവാദം. ഖലീൽശംറാസ്

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു
മനുഷ്യനു മുമ്പിൽ
ഒരു വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യുക.
അതവനെയെങ്ങിനെ ബാധിക്കും.
എങ്കിൽ
മരിക്കേണ്ട നിനക്ക്
മുന്നിലുള്ള വിവാദവിഷയങ്ങളും
ഒരു കാരണവശാലും
നിന്നെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്