തിരുമാനങ്ങളിലെ വിവാദങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ഒരു റോളും
ഇല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ
വിവാദങ്ങളിൽ
അമിതമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
സമയം പാഴാക്കുകയും
ചെയ്യരുത്.
നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
സമയവും അമൂല്യമാണ്.
അവ രണ്ടും ഉള്ള
നിന്റെ ജീവിതം
ഈ ഭൂമിയിലെ
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ്.
നിനക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം
തികച്ചും നിസ്സാരങ്ങളാണ്.
നിനക്കുള്ളിൽ
സംഭവിക്കുന്നത്
നിസ്സാരമല്ലതാനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്