തിരുമാനങ്ങളിലെ വിവാദങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ഒരു റോളും
ഇല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ
വിവാദങ്ങളിൽ
അമിതമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
സമയം പാഴാക്കുകയും
ചെയ്യരുത്.
നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
സമയവും അമൂല്യമാണ്.
അവ രണ്ടും ഉള്ള
നിന്റെ ജീവിതം
ഈ ഭൂമിയിലെ
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ്.
നിനക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം
തികച്ചും നിസ്സാരങ്ങളാണ്.
നിനക്കുള്ളിൽ
സംഭവിക്കുന്നത്
നിസ്സാരമല്ലതാനും.

Popular Posts