ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കാര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുപാട്
സമ്പത്ത് നേടുന്നതിലും
വിലപ്പെട്ടതാണ്
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കാൻ വീണ്ടും
അവസരം ലഭിച്ചു എന്നത് .
ജീവിക്കാൻ ലഭിച്ച
ഈ അവസരത്തിന്റെ
മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി
ലഭിച്ച ജീവിതത്തിന്
നന്ദി പറഞ്ഞ്
ഫലപ്രദമായ ജീവിതം
കാഴ്ച്ചവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്