അർത്ഥവത്തായ ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

തികച്ചും അർത്ഥവത്തായ
ജീവിതം നയിക്കണം.
നിന്റെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട
സമയത്തിൽ
നീ ചെയ്യുന്ന
ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും
മഹത്തായ പ്രതിഫലം
കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന
ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം.
പുറത്ത് നിന്നും
വൈകാരികതകൾ തീർത്ത
മാലിന്യങ്ങളെ
അകത്ത് നിക്ഷേപിക്കരുത്.
വർത്തമാന കാലത്തിന്
നശ്വരമായ ആയുസ്സുള്ള
ഈ ഭൂമി ജീവിതത്തിനപ്പുറം
അനശ്വരമായ ഒരു
വർത്തമാനകാലമുണ്ടെന്നുള്ള
ഉറച്ച ബോധംവേണം.
ആ മരണമില്ലാത്തവർത്തമാനകാലമായിരിക്കണം
നിന്റെ ഉൾപ്രേരണ.

Popular Posts