തനിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ
ഓരോ മനുഷ്യനും
അവനവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
തനിച്ചാണ്.
ആ തനിച്ചുള്ള മനുഷ്യനു
ചുറ്റും
വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
അവന്റെ ജീവിതാന്തരീക്ഷമാണ്
കുടുംബവും
സമൂഹവുമെല്ലാം.
അല്ലാതെ അവയൊന്നും
അവന്റെ ജീവനാവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്