സമ്പത്തിന്റേയും അധികാരത്തിന്റേയും അടിമകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സമ്പത്തും
അധികാരവുമാണ്
പലരുടേയും ദൈവം.
സമ്പത്തിന്റേയും
അധികാരത്തിന്റേയും
അടിമകളാണ് അവർ.
നില നിൽക്കുന്ന
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ
അത് രാഷ്ട്രീയമായാലും
മതമായാലും
ഇതിനായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
ഒരു പാട്
പാവം മനുഷ്യർ
കഥയറിയാതെ
അവരുടെ ഉപയോഗവസ്തുക്കളായും
പോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്