സത്യമറിഞല്ല പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ആരും സത്യമറിഞ്ഞല്ല
പ്രതികരിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് അവർ സ്വയം
തങ്ങളുടെ ധാരണകൾക്കും
ഗുണങ്ങൾക്കും
അനുസരിച്ച്
വരക്കുകയും
എന്നിട്ട് തന്റെ
നാഡീവ്യുഗത്തിൽ
സ്ഥിര ഭിംഭമായി
പ്രതിഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും
ഒരു രുപത്തെ
നോക്കിയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ട് തന്റെ
ഉള്ളിൽ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച
ബിംബത്തെ
പുറത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി
സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്