അറിവല്ല അനുഭവമാണ് വേണ്ടത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ
ഒരു ഉപബോധ മനസ്സുണ്ട്
എന്ന അറിവല്ല
മറിച്ച് അനുഭവമാണ്
നിനക്ക് വേണ്ടത്.
അതുപോലൊ
ദൈവമുണ്ട് എന്ന
അറിവിനേക്കാൾ
അതിനെ ഒരു
യാഥാർത്ഥ്യമായി
അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular Posts