അറിവല്ല അനുഭവമാണ് വേണ്ടത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ
ഒരു ഉപബോധ മനസ്സുണ്ട്
എന്ന അറിവല്ല
മറിച്ച് അനുഭവമാണ്
നിനക്ക് വേണ്ടത്.
അതുപോലൊ
ദൈവമുണ്ട് എന്ന
അറിവിനേക്കാൾ
അതിനെ ഒരു
യാഥാർത്ഥ്യമായി
അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്