ആസ്വാനത്തിന്റെ പ്രേരണ. ഖലീൽശംറാസ്

ആസ്വാദനത്തിന്റെ
പ്രേരണയും
സ്വിച്ചും നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
ഏതൊരു ചിന്തയേയും
പ്രേരണയേയും
നിനക്ക് സന്തോഷവും
സമാധാനവും
ലഭിക്കാനുള്ള
പ്രേരണയും സ്വിച്ചും
ആക്കി മാറ്റാനുള്ള
കഴിവാണ്
നീ വളർത്തിയെടുക്കണ്ടത്.

Popular Posts