ആസ്വാനത്തിന്റെ പ്രേരണ. ഖലീൽശംറാസ്

ആസ്വാദനത്തിന്റെ
പ്രേരണയും
സ്വിച്ചും നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
ഏതൊരു ചിന്തയേയും
പ്രേരണയേയും
നിനക്ക് സന്തോഷവും
സമാധാനവും
ലഭിക്കാനുള്ള
പ്രേരണയും സ്വിച്ചും
ആക്കി മാറ്റാനുള്ള
കഴിവാണ്
നീ വളർത്തിയെടുക്കണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്