സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ
ഊട്ടിഉറപ്പിക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്തുക.
ആഘോഷവേളകളെ
അതിനായി
വിനിയോഗിക്കുക.
കുറ്റം പറഞ്ഞും
വിവാദ വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ച ചെയ്തും
അത്തരം ധന്യനിമിഷങ്ങൾ
പാഴാക്കികളയരുത്.

Popular Posts