സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ
ഊട്ടിഉറപ്പിക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്തുക.
ആഘോഷവേളകളെ
അതിനായി
വിനിയോഗിക്കുക.
കുറ്റം പറഞ്ഞും
വിവാദ വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ച ചെയ്തും
അത്തരം ധന്യനിമിഷങ്ങൾ
പാഴാക്കികളയരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്