ശുന്യതകൾക്കിടയിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കു മുമ്പേ ശൂന്യതയായിരുന്നു
ശേഷവും ശുന്യതയാണ്.
ശുന്യമല്ലാത്തതായി
ഒരൊറ്റ നിമിഷമേ ഉള്ളു.
നീ മരിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന് ഉറപ്പുള്ള
ഈ ഒരു നിമിഷം.
അതുകൊണ്ട്
ഈ നിമിഷം
നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ
അവസരം തന്ന
ദൈവത്തിന് നന്ദിയായി
ക്രിയാത്മകമായ
ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്